Tổng quan biểu thức chính quy Regular Expressions

Biểu thức chính quy là gì?

Một biểu thức chính quy (Regular expressions) định nghĩa một khuôn mẫu (pattern) tìm kiếm chuỗi. Nó có thể được sử dụng tìm kiếm, sửa đổi, và thao tác trên văn bản. Khuôn mẫu được định nghĩa bởi biểu thức chính quy có thể khớp một hoặc một vài lần, hoặc không khớp với một văn bản cho trước. Viết tắt của biểu thức chính quy là regex.

Quy tắc viết biểu thức chính quy Regular Expressions

Thứ tự  Biểu thức chính quy Mô tả
1 . Khớp (match) với bất kỳ ký tự nào
2 ^regex Biểu thức chính quy phải  khớp tại điểm bắt đầu
3 regex$ Biểu thức chính quy phải khớp ở cuối dòng.
4 [abc] Thiết lập định nghĩa, có thể khớp với a hoặc b hoặc c.
5 [abc][vz] Thiết lập định nghĩa, có thể khớp với a hoặc b hoặc c theo sau là v hay z.
6 [^abc] Khi dấu ^ xuất hiện như là nhân vật đầu tiên trong dấu ngoặc vuông, nó phủ nhận mô hình. Điều này có thể khớp với bất kỳ ký tự nào ngoại trừ a hoặc b hoặc c.
7 [a-d1-7] Phạm vi: phù hợp với một chuỗi giữa a và điểm d và con số từ 1 đến 7.
8 X|Z Tìm X hoặc Z.
9 XZ Tìm X và theo sau là Z.
10 $ Kiểm tra kết thúc dòng.
 
11 \d Số bất kỳ, viết ngắn gọn cho [0-9]
12 \D Ký tự không phải là số, viết ngắn gon cho [^0-9]
13 \s Ký tự khoảng trắng, viết ngắn gọn cho [ \t\n\x0b\r\f]
14 \S Ký tự không phải khoản trắng, viết ngắn gọn cho [^\s]
15 \w Ký tự chữ, viết ngắn gọn cho [a-zA-Z_0-9]
16 \W Ký tự không phải chữ, viết ngắn gọn cho [^\w]
17 \S+ Một số ký tự không phải khoảng trắng (Một hoặc nhiều)
18 \b Ký tự thuộc a-z hoặc A-Z hoặc 0-9 hoặc _, viết ngắn gọn cho [a-zA-Z0-9_].
 
19 * Xuất hiện 0 hoặc nhiều lần, viết ngắn gọn cho {0,}
20 + Xuất hiện 1 hoặc nhiều lần, viết ngắn gọn cho {1,}
21 ? Xuất hiện 0 hoặc 1 lần, ? viết ngắn gọn cho {0,1}.
22 {X} Xuất hiện X lần, {}
23 {X,Y} Xuất hiện trong khoảng X tới Y lần.
24  *? * có nghĩa là xuất hiện 0 hoặc nhiều lần, thêm ? phía sau nghĩa là tìm kiếm khớp nhỏ nhất.

Tổng hợp một số Regex (Regular Expressions) phổ biến

1. Regex kiểm tra mã màu Hex

\#([a-fA-F]|[0-9]){3, 6}

Mã màu hex rất phố biến trong lĩnh vực phát triển web. Đoạn regex này có thể được sử dụng để lấy mã hex phù hợp từ chuỗi bất kỳ cho bất cứ mục đích nào.

2. Regex xác thực địa chỉ Email

/[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9-]+.+.[A-Z]{2,4}/igm

Một trong những nhiệm vụ phổ biến nhất đối với một nhà phát triển là kiểm tra một chuỗi có phải là một địa chỉ Email hay không. Đối với PHP, các bạn có thể sử dụng hàm filter_var: filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)

3. Regex kiểm tra độ mạnh của mật khẩu

^(?=.*[A-Z].*[A-Z])(?=.*[!@#$&*])(?=.*[0-9].*[0-9])(?=.*[a-z].*[a-z].*[a-z]).{8}$

Kiểm tra độ mạnh của một mật khẩu thường là chủ quan nên không có câu trả lời chính xác tuyệt đối. Nhưng tôi cảm thấy đoạn regex này là một điểm khởi đầu tuyệt vời nếu bạn không muốn phải viết riêng hàm kiểm tra độ mạnh mật khẩu của bạn từ đầu.

4. Regex dấu phân cách hàng nghìn

/\d{1,3}(?=(\d{3})+(?!\d))/g

Mã regex này hoạt động trên bất kỳ số nào và sẽ áp dụng bất cứ dấu phân cách nào bạn chọn cho mỗi chữ số thứ ba phân tách thành hàng ngàn, hàng triệu,...

5. Regex kiểm tra địa chỉ IPv4

/\b(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\b/

Tương tự như một địa chỉ email là địa chỉ IP - được sử dụng để xác định một máy tính cụ thể truy cập Internet. Biểu thức chính quy này sẽ kiểm tra một chuỗi xem nó có tuân theo cú pháp địa chỉ IPv4 hay không.

6. Regex kiểm tra địa chỉ IPv6

(([0-9a-fA-F]{1,4}:){7,7}[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,7}:|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,6}:[0-9a-fA-F]{1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,5}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,2}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,3}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,3}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,4}|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,2}(:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,5}|[0-9a-fA-F]{1,4}:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,6})|:((:[0-9a-fA-F]{1,4}){1,7}|:)|fe80:(:[0-9a-fA-F]{0,4}){0,4}%[0-9a-zA-Z]{1,}|::(ffff(:0{1,4}){0,1}:){0,1}((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])|([0-9a-fA-F]{1,4}:){1,4}:((25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9])\.){3,3}(25[0-5]|(2[0-4]|1{0,1}[0-9]){0,1}[0-9]))

Hoặc có thể bạn sẽ muốn kiểm tra một địa chỉ theo cú pháp IPv6 mới hơn với đoạn regex nâng cao hơn này. Sự khác biệt là rất nhỏ mặc dù nó quan trọng trong quá trình phát triển.

7. Regex lấy tên miền từ URL

/https?:\/\/(?:[-\w]+\.)?([-\w]+)\.\w+(?:\.\w+)?\/?.*/i

Mỗi tên miền trang web đều chứa giao thức ở đầu (HTTP hoặc HTTPS) và đôi khi có tên miền phụ với đường dẫn trang bổ sung. Bạn có thể sử dụng đoạn regex này để cắt qua tất cả những điều đó và chỉ trả lại tên miền.

8. Regex thêm HTTP vào trước liên kết

if (!s.match(/^[a-zA-Z]+:\/\//))
{
    s = 'http://' + s;
}

Cho dù bạn đang làm việc trong JavaScript, Ruby hay PHP, biểu thức này có thể tỏ ra rất hữu ích. Nó sẽ kiểm tra bất kỳ chuỗi URL nào để xem nếu nó có tiền tố HTTP/HTTPS hay không, và nếu không, thêm vào trước chuỗi đó cho phù hợp.

9. Regex xác thực số điện thoại

^\+?\d{1,3}?[- .]?\(?(?:\d{2,3})\)?[- .]?\d\d\d[- .]?\d\d\d\d$

Ngắn gọn, ngọt ngào và đi thẳng vào vấn đề. Đoạn regex này sẽ xác thực bất cứ cú pháp số điện thoại nào dựa trên phong cách số điện thoại Mỹ.

Điều này có thể biến thành một chủ đề khá phức tạp, tôi khuyên bạn nên đọc lướt qua chủ đề stack này cho câu trả lời chi tiết hơn.

10. Regex sắp xếp các từ khóa bằng cách đếm số từ

^[^\s]*$        matches exactly 1-word keyword
^[^\s]*\s[^\s]*$    matches exactly 2-word keyword
^[^\s]*\s[^\s]*     matches keywords of at least 2 words (2 and more)
^([^\s]*\s){2}[^\s]*$    matches exactly 3-word keyword
^([^\s]*\s){4}[^\s]*$    matches 5-words-and-more keywords (longtail)

Những ai dùng Google Analytics và Webmaster Tools sẽ thực sự thích biểu thức chính quy này. Nó có thể sắp xếp các từ khoá dựa trên số các từ được sử dụng trong một tìm kiếm.

Đây có thể là số lượng cụ thể (tức là chỉ có 5 từ) hoặc nó có thể phù hợp với một loạt các từ (tức là 2 hoặc nhiều hơn). Khi được sử dụng để sắp xếp và phân tích dữ liệu, nó là một trong những biểu thức chính quy mạnh mẽ.

11. Regex tìm một chuỗi Base64 hợp lệ trong PHP

\?php[ \t]eval\(base64_decode\(\'(([A-Za-z0-9+/]{4})*([A-Za-z0-9+/]{3}=|[A-Za-z0-9+/]{2}==)?){1}\'\)\)\;

Nếu bạn là một nhà phát triển PHP thì đôi khi bạn có thể cần phân tích qua code để tìm kiếm các đối tượng nhị phân đã mã hóa Base64 (ví dụ như tìm shell được giấu trong một tập tin PHP chẳng hạn). Đoạn regex này có thể áp dụng với tất cả code PHP và sẽ kiểm tra bất cứ chuỗi Base64 nào đang tồn tại.

12. Regex xác thực ngày trong định dạng DD/MM/YYYY

^(?:(?:31(\/|-|\.)(?:0?[13578]|1[02]))\1|(?:(?:29|30)(\/|-|\.)(?:0?[1,3-9]|1[0-2])\2))(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?\d{2})$|^(?:29(\/|-|\.)0?2\3(?:(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?(?:0[48]|[2468][048]|[13579][26])|(?:(?:16|[2468][048]|[3579][26])00))))$|^(?:0?[1-9]|1\d|2[0-8])(\/|-|\.)(?:(?:0?[1-9])|(?:1[0-2]))\4(?:(?:1[6-9]|[2-9]\d)?\d{2})$

Các ngày khó khăn vì chúng có thể xuất hiện dưới dạng văn bản + số, hoặc chỉ là số với các định dạng khác nhau. PHP có một hàm ngày tuyệt vời nhưng điều này không phải luôn là lựa chọn tốt nhất khi lấy ra từ một chuỗi thô (raw). Cân nhắc việc thay thế bằng cách sử dụng biểu thức chính quy này cho các cú pháp ngày cụ thể.

13. Regex lấy khoảng trắng ở đầu và cuối

^[ \s]+|[ \s]+$

Sử dụng đoạn mã này để lấy ra khoảng trắng ở đầu/cuối từ một chuỗi. Đây có thể không phải là một việc lớn, nhưng đôi khi nó ảnh hưởng đến đầu ra khi lấy kết quả ra từ một cơ sở dữ liệu hoặc áp dụng vào mã hóa tài liệu.

14. Regex lấy nguồn ảnh

\< *[img][^\>]*[src] *= *[\"\']{0,1}([^\"\'\ >]*)

Nếu vì một số lý do nào đó mà bạn cần lấy ra một nguồn ảnh trực tiếp từ HTML thì đoạn mã này là giải pháp hoàn hảo. Mặc dù nó có thể chạy trơn tru trên Backend, các nhà phát triển JS nên dựa vào phương thức .attr() của jQuery cho Frontend.

15. Regex khớp ID Video Youtube

/https?:\/\/(?:youtu\.be\/|(?:[a-z]{2,3}\.)?youtube\.com\/watch(?:\?|#\!)v=)([\w-]{11}).*/gi

Youtube đã giữ cấu trúc URL giống nhau trong nhiều năm chỉ bởi nó hoạt động. Đây cũng là trang chia sẻ video phổ biến nhất trên web, vì thế các video Youtube có xu hướng điều phối lưu lượng truy cập nhiều nhất.

Nếu bạn cần lấy ra một ID video Youtube từ một URL thì đoạn regex này là hoàn hảo và hoạt động tốt với tất cả các biến thể của cấu trúc URL Youtube.

16. Regex xác thực ISBN

/\b(?:ISBN(?:: ?| ))?((?:97[89])?\d{9}[\dx])\b/i

Sách được in theo một hệ thống số gọi là ISBN. Điều này có thể lấy khá khó khăn khi bạn xem xét sự khác biệt giữa ISBN-10 và ISBN-13.

Tuy nhiên đoạn regex đáng kinh ngạc này cho phép bạn để xác nhận một số ISBN và kiểm tra xem nó là ISBN10 hay 13. Tất cả các mã được viết bằng PHP vì vậy điều này có thể tỏ ra đặc biệt hữu ích cho các nhà phát triển web.

17. Regex kiểm tra số thẻ tín dụng

^(?:4[0-9]{12}(?:[0-9]{3})?|5[1-5][0-9]{14}|6(?:011|5[0-9][0-9])[0-9]{12}|3[47][0-9]{13}|3(?:0[0-5]|[68][0-9])[0-9]{11}|(?:2131|1800|35\d{3})\d{11})$

Chứng thực số thẻ tín dụng thường bắt buộc một nền tảng máy chủ an toàn. Nhưng regex có thể được sử dụng cho các yêu cầu tối thiểu của một số thẻ tín dụng điển hình.

18. Regex kiểm tra mã bưu điện

^\d{5}(?:[-\s]\d{4})?$

Tác giả của đoạn regex này không chỉ chia sẻ nó miễn phí mà còn dành thời gian để giải thích nó. Bạn sẽ thấy nó hữu ích cho dù bạn đang khớp một mã bưu điện loại 5 chữ số hay phiên bản dài 9 chữ số dài hơn.

Hãy nhớ rằng nó chủ yếu dành cho hệ thống mã bưu điện của Mỹ nên có thể bạn sẽ cần điều chỉnh cho các quốc gia khác.

19. Regex kiểm tra tên người dùng Twitter hợp lệ

/@([A-Za-z0-9_]{1,15})/

Đây là một đoạn mã regex rất nhỏ để khớp tên người dùng Twitter tìm thấy trong một chuỗi. Nó kiểm tra dựa trên cú pháp đề cập (@mention).

20. Regex xác định URL trang cá nhân Facebook

/(?:http:\/\/)?(?:www\.)?facebook\.com\/(?:(?:\w)*#!\/)?(?:pages\/)?(?:[\w\-]*\/)*([\w\-]*)/

Facebook rất phổ biến và có nhiều sự sắp đặt URL khác nhau. Trong một tình huống mà bạn đang lấy URL hồ sơ từ người sử dụng thì đoạn regex này có thể hữu ích để phân tích chuỗi và xác nhận rằng chúng có cấu trúc đúng. Đoạn này có thể làm chính xác điều đó và nó hoàn hảo cho tất cả các kiểu liên kết FB.

21. Regex tìm thuộc tính CSS

^\s*[a-zA-Z\-]+\s*[:]{1}\s[a-zA-Z0-9\s.#]+[;]{1}

Có thể rất hiếm để chạy regex trên CSS nhưng nó không phải là một tình huống lạ.

Đoạn mã này có thể được sử dụng để lấy ra mọi thuộc tính và giá trị CSS khớp từ selector cụ thể. Nó có thể được sử dụng cho bất kỳ lý do nào, ví dụ như loại bỏ thuộc tính trùng lặp.

22. Regex giúp loại bỏ chú thích HTML

<!--(.*?)-->

Nếu vì bất cứ lý do nào mà bạn cần phải loại bỏ tất cả các chú thích từ một khối HTML thì đây là mã regex cần dùng. Bạn sẽ tìm thấy một ví dụ PHP sử dụng preg_replace.

23. Regex phân tích tiêu đề Email

/\b[A-Z0-9._%+-]+@(?:[A-Z0-9-]+\.)+[A-Z]{2,6}\b/i

Với một dòng code này bạn có thể phân tích thông qua một tiêu đề email để lấy ra thông tin "to" từ tiêu đề. Nó có thể được sử dụng song song với nhiều email liên kết với nhau.

Sơ đồ giải thuật Regex validate Email

Sơ đồ giải thuật Regex validate Email

24. Regex kiểm tra phiên bản Internet Explorer

^.*MSIE [5-8](?:\.[0-9]+)?(?!.*Trident\/[5-9]\.0).*$

Trình duyệt IE vẫn đang có thị phần người dùng lớn và các nhà phát triển thường phải kiểm tra phiên bản IE để xử lý tính tương thích của trang web.

Đoạn này có thể được sử dụng trong JavaScript để kiểm tra phiên bản của Internet Explorer (5-11) đang được sử dụng dựa trên chuỗi User-Agent.

25. Regex bóc tách giá

/(\$[0-9,]+(\.[0-9]{2})?)/

Giá cả đi kèm trong một loạt các định dạng có chứa số thập phân, dấu phẩy và ký hiệu tiền tệ. Biểu thức này có thể kiểm tra tất cả các định dạng khác nhau để lấy ra một mức giá từ bất kỳ chuỗi nào.

26. Regex khớp một loại tập tin cụ thể

/^(.*\.(?!(htm|html|class|js)$))?[^.]*$/i

Khi bạn đang làm việc với các định dạng tập tin khác nhau như .xml, .html và .js, nó có thể giúp kiểm tra các tập tin cả nội bộ (local) và được tải lên bởi người dùng. Đoạn này lấy ra một phần mở rộng tập tin để kiểm tra xem nó có giá trị nằm trong một danh sách các phần mở rộng hợp lệ hay không.

27. Regex khớp một chuỗi URL

/[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]{2,256}\.[a-z]{2,4}\b(\/[-a-zA-Z0-9@:%_\+.~#?&//=]*)?/gi

Đoạn này có thể sử dụng cho cả chuỗi HTTP và HTTPS để kiểm tra xem nó có khớp với cú pháp tên miền mức cao nhất (TLD) hay không. Cũng có một phiên bản đơn giản hơn đoạn này sử dụng RegExp của JavaScript.

28. Regex thêm rel="nofollow" vào các liên kết

(<a\s*(?!.*\brel=)[^>]*)(href="https?://)((?!(?:(?:www\.)?'.implode('|(?:www\.)?', $follow_list).'))[^"]+)"((?!.*\brel=)[^>]*)(?:[^>]*)>

Nếu bạn đang làm việc với hàng loạt mã HTML có thể nó thật khủng khiếp khi phải làm thủ công các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Biểu thức chính quy là hoàn hảo cho công việc này và họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Đoạn regex này có thể lấy ra tất cả liên kết từ một khối HTML và thêm thuộc tính rel="nofollow" vào mỗi phần tử.

29. Regex khớp Media Query

/@media([^{]+)\{([\s\S]+?})\s*}/g

Chia tách các Media Query CSS vào từng tham số và thuộc tính của chúng. Điều này có thể giúp bạn phân tích CSS bên ngoài với sự tập trung trực tiếp hơn vào cách mà code hoạt động.

30. Cú pháp tìm kiếm Google

/([+-]?(?:'.+?'|".+?"|[^+\- ]{1}[^ ]*))/g

Bạn có thể xây dựng mã regex của riêng bạn cho các thao tác tìm kiếm nội dung bằng cách sử dụng cú pháp độc quyền của Google. Các dấu cộng (+) biểu thị các từ khóa bổ sung và dấu trừ (-) biểu thị rằng nên bỏ qua và loại bỏ khỏi kết quả.

Đó là một đoạn khá phức tạp nhưng được sử dụng đúng cách thì nó có thể cung cấp một cơ sở cho việc xây dựng thuật toán tìm kiếm của riêng bạn.

Tin tức khác
 
Thiết kế website tại huyện Thạch Thất

Thiết kế website tại huyện Thạch Thất

Thiết kế web giá rẻ tại huyện Thạch Thất - Hà Nội. Chúng tôi chuyên tư vấn và thiết...
Tổng hợp các Kênh Marketing hiệu quả trong lĩnh vực Bất Động Sản

Tổng hợp các Kênh Marketing hiệu quả trong lĩnh vực Bất Động Sản

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Marketing Online, hỗ trợ Marketing cho nhiều dự án Bất Động...
Cách tăng tỉ lệ click CTR cho quảng cáo Adwords của bạn

Cách tăng tỉ lệ click CTR cho quảng cáo Adwords của bạn

Khi bạn chạy quảng Cáo Adwords, thông số tỉ lệ Click CTR là một yếu tố bạn nên quan tâm hàng...
Thiết kế website trung tâm tiếng Anh

Thiết kế website trung tâm tiếng Anh

Bạn đang cần thiết kế website trung tâm tiếng Anh nhằm quảng bá cho trung tâm tiếng Anh...
Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook

Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook

Ngày nay người người quảng cáo Facebook, nhà nhà quảng cáo facebook, tuy nhiên không phải ai quảng...
Thiết kế website bán đồ trẻ em

Thiết kế website bán đồ trẻ em

Bạn đang kinh doanh quần áo, thời trang cho trẻ em nhưng đang không biết làm thế nào để có thể...
Scroll